Matplotlib-Backends#

Matplotlib stellt viele verschiedene Rendering-Backends zur Verfügung:

[1]:
from matplotlib import rcsetup


rcsetup.all_backends
[1]:
['GTK3Agg',
 'GTK3Cairo',
 'GTK4Agg',
 'GTK4Cairo',
 'MacOSX',
 'nbAgg',
 'QtAgg',
 'QtCairo',
 'Qt5Agg',
 'Qt5Cairo',
 'TkAgg',
 'TkCairo',
 'WebAgg',
 'WX',
 'WXAgg',
 'WXCairo',
 'agg',
 'cairo',
 'pdf',
 'pgf',
 'ps',
 'svg',
 'template']

Alternativ können auch nur die interaktiven oder nicht-interaktiven Backends aufgelistet werden:

[2]:
rcsetup.interactive_bk
[2]:
['GTK3Agg',
 'GTK3Cairo',
 'GTK4Agg',
 'GTK4Cairo',
 'MacOSX',
 'nbAgg',
 'QtAgg',
 'QtCairo',
 'Qt5Agg',
 'Qt5Cairo',
 'TkAgg',
 'TkCairo',
 'WebAgg',
 'WX',
 'WXAgg',
 'WXCairo']
[3]:
rcsetup.non_interactive_bk
[3]:
['agg', 'cairo', 'pdf', 'pgf', 'ps', 'svg', 'template']